Kiedy urząd skarbowy kontroluje wpływy na konto podatnika?

Kiedy urząd skarbowy kontroluje wpływy na konto podatnika?

Chociaż wiele osób obawia się, że urząd skarbowy może skontrolować ich wpływy na konto bankowe, według prawa nie może tego zrobić bez uzasadnionych podejrzeń lub nakazu wyższej instancji albo prokuratora. Nawet, jeżeli jesteśmy podejrzani o łamanie prawa podatkowego, urząd skarbowy nie może przeprowadzić kontroli bez wcześniejszego zawiadomienia.

Jakie informacje może otrzymać US?

Jeżeli jest toczone przeciwko nam postępowanie podatkowe na żądanie naczelnika urzędu skarbowego bank ma obowiązek udzielić informacji na temat:
– ilości posiadanych rachunków bankowych lub oszczędnościowych, a także obrotów i stanu tych rachunków,
– posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych oraz obrotów i stanu tych rachunków,
– zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych i umów depozytowych,
– nabytych za pośrednictwem banków akcji lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi,
– obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Naczelnik urzędu skarbowego może zażądać udostępnienia informacji o rachunkach bankowych podatnika, tylko wtedy gdy rozpoczął postępowanie podatkowe (sprawdź biura rachunkowe, które mogą reprezentować klienta podczas postępowania podatkowego). Zanim będzie mógł to uczynić musi wyczerpać tryb postępowania przewidziany w art. 183 Ordynacji podatkowej. W pierwszej kolejności powinien zwrócić się o udzielenie informacji do podatnika.

Jakie są wymagane procedury?

Urząd skarbowy może skontrolować wpływy na nasze konto, ale ponieważ żądanie ma charakter sformalizowany powinno spełniać odpowiednie procedury:
– określać zakres żądanych informacji i termin ich przekazania,
– wskazywać przesłanki uzasadniające konieczność uzyskania informacji będących przedmiotem żądania,
– przedstawiać dowody potwierdzające, np. że podatnik odmówił udzielenia informacji na temat swoich finansów.

Bank może odmówić udzielenia informacji o kliencie, gdy wniosek naczelnika urzędu skarbowego nie spełnia wymagań formalnych.

Beata Banasiak
Ekspert finansowy

No Responses

Write a response