Rzecznik konsumentów - kiedy pomoże kredytobiorcy?

Rzecznik konsumentów – kiedy pomoże kredytobiorcy?

Rzecznik konsumentów ma za zadanie chronić interesy klientów korzystający z produktów oraz usług bankowych. Możemy się do niego zwrócić, kiedy jesteśmy zdania, że nasze prawa zostały pogwałcone.

O pomoc rzecznika konsumentów możemy ubiegać się, jeżeli na przykład bezpodstawnie zostaliśmy wpisani na listę dłużników lub pracownik banku wprowadził nas w błąd co do wysokości oprocentowania kredytu albo poinformował nas o pobieranej prowizji. Rzecznik konsumentów udzieli nam wsparcia w każdym sporze z instytucją bankową, która mimo wcześniejszych prób rozwiązania problemu nie udzieliła nam żadnej odpowiedzi i nie wykazała chęci współpracy.

Kompetencje rzeczników konsumentów

Rzecznicy konsumentów posiadają kompetencje zarówno o charakterze doradczym, jak i procesowym. Powinni chronić interesy konsumentów poprzez:
– służenie bezpłatną poradą prawną w zakresie ochrony ich interesów,
– występowanie do przedsiębiorców, z którymi znajdują się oni w sporze,
– pomoc w sporządzeniu pozwu lub w wytoczeniu powództwa,
– wstępowanie za ich zgodą do prowadzonego postępowania,
– wchodzenie w rolę oskarżyciela publicznego w sprawach dotyczących wykroczenia na ich szkodę.
O pomoc możemy zwrócić się również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przy czym interweniuje on wyłącznie w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Gdzie szukać pomocy?

Kredytobiorca, który ma niewyjaśniony spór z instytucją bankową, powinien zgłosić się do urzędu miasta lub do starostwa powiatowego. Zazwyczaj nie są potrzebne żadne wnioski, aby uzyskać poradę, wystarczy skontaktować się z rzecznikiem, można to zrobić również drogą telefoniczną albo elektroniczną na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail. Pamiętajmy, że wsparcie rzecznika będzie uzasadnione tylko w przypadku, gdy nawiązaliśmy rozmowy z bankiem, ale nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów i nadal nasz problem pozostaje nierozwiązany. Warto szukać pomocy o rzecznika konsumentów, pamiętajmy, że mamy takie same prawa jak instytucja bankowa.

Beata Banasiak
Ekspert finansowy

No Responses

Write a response