Ile pieniędzy może zająć komornik i jak wygląda procedura zajęcia komorniczego?

Ile pieniędzy może zająć komornik i jak wygląda procedura zajęcia komorniczego?

Jednym z najbardziej popularnych rodzajów egzekucji prowadzonej przez komornika jest zajęcie wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego dłużnika oraz świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby dłużnik, wobec którego toczy się egzekucja komornicza nie został całkowicie pozbawiony środków jakie są mu niezbędne do codziennie egzystencji, obowiązujące przepisy nakładają procentowe ograniczenie zajęcia oraz w zapisanym w ustawie katalogu dokładnie wskazują składniki wynagrodzenia oraz świadczenia, które nie podlegają egzekucji.

W przypadku toczącej się egzekucji wobec dłużnika zatrudnionego na umowę o pracę zajęciu komorniczemu podlega pięćdziesiąt procent jego zarobków. Komornik jednak nie może dokonać zajęcia wynagrodzenia o wysokości minimalnej jaka obowiązuje w danym roku kalendarzowym. Jeżeli dłużnik osiąga dochody z tytułu umowy cywilnoprawnej to ich wartość podlega całkowitej egzekucji. W sytuacji jeśli stanowią one jego jedyne źródło utrzymania to ich wartość podlega ograniczaniu takiemu samemu jak w przypadku dochodów osiąganych z tytułu umowy o pracę.

W przypadku egzekucji prowadzonej ze świadczeń emerytalno-rentowych, komornik może zająć jedynie dwadzieścia procent ich wartości przy zastosowaniu kwoty wolnej od zajęcia o wartości pięćdziesięciu procent najniższego świadczenia emerytalnego w przypadku pobierania emerytury i rentowego jeśli dłużnik pobiera rentę. Jeśli egzekucji podlegają środki gromadzone na koncie bankowym dłużnika, wolne od zajęcia komorniczego pozostają środki o wartości trzykrotnego średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw jakie obowiązuje w danym roku. Pozostałe środki podlegają całkowitemu zajęciu.

Egzekucję komorniczą rozpoczyna powiadomienie zakładu pracy dłużnika, placówki bankowej, w której posiada konto indywidualne lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych o dokonaniu zajęcia przysługujących mu środków finansowych i zakazie dokonywania ich wypłaty dłużnikowi w kwocie objętej zajęciem. Środki finansowe podlegające egzekucji przekazywane są na konto komornika. Wyegzekwowane w ten sposób należności po odliczeniu kosztów komorniczych przelewane są na konto bankowe wierzyciela. Dopiero po całkowitym zaspokojeniu wierzytelności łącznie z odsetkami i należnymi kosztami komorniczymi zajęcie wynagrodzenia, świadczenia bądź środków zgromadzonych na rachunku bankowych (sprawdź bezpłatne rachunki bankowe na rachunkibankowe.com.pl) może zostać wycofane.

Beata Banasiak
Ekspert finansowy

No Responses

Write a response