Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Rozdzielność majątkowa to umowa między małżonkami o osobnym zarządzaniu majątkiem, co wpływa na ich zdolność kredytową przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny. Banki analizują wnioski kredytowe par z rozdzielnością majątkową w podobny sposób jak par w wspólnocie majątkowej, z tą różnicą, że każdy z małżonków jest oceniany indywidualnie, jeżeli nie wnioskują wspólnie. Wspólne wnioskowanie oznacza uwzględnienie dochodów i zdolności kredytowej każdego z małżonków osobno, co może zwiększać ich łączne szanse na uzyskanie kredytu.

Spłata kredytu po rozwodzie

W przypadku rozwodu, gdzie istniała rozdzielność majątkowa, sytuacja kredytowa bywa skomplikowana. Jeśli kredyt hipoteczny został zaciągnięty przed ustanowieniem rozdzielności, obydwoje małżonków odpowiadają za jego spłatę niezależnie od statusu majątkowego. Oznacza to, że bank może żądać spłaty od obu byłych małżonków lub od każdego z osobna. Zmiana warunków spłaty, takich jak przeniesienie długu na jednego z byłych małżonków, wymaga zgody banku i często skutkuje koniecznością restrukturyzacji długu.

Expander kontakt

Konsekwencje niespłacania kredytu hipotecznego przez jednego z małżonków

W myśl polskiego prawa, rozdzielność majątkowa nie zwalnia małżonków z solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte wspólnie. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy jeden z małżonków przestaje spłacać raty kredytu hipotecznego, bank ma prawo żądać regulacji długu od obu stron, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, a w skrajnych przypadkach nawet do egzekucji komorniczej majątku.

Z punktu widzenia praktyki bankowej, nieistotne jest, czy kredyt został zaciągnięty przed czy po ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Jeśli kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem wspólnym, obie strony są równie odpowiedzialne za jego spłatę. To założenie ma znaczenie w przypadkach, gdy jeden z małżonków chce uniknąć odpowiedzialności, powołując się na intercyzę.

Niezależnie od ustaleń wewnętrznych, banki nie uznają prywatnych umów między małżonkami dotyczących podziału obowiązków spłaty. W ich ocenie, każde zobowiązanie zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa obciąża obie strony, co może prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji finansowych dla osoby, która formalnie nie przyczyniła się do powstania długu.

Zarówno prawnie, jak i finansowo, jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań jest sprzedaż nieruchomości i pokrycie całego zadłużenia z uzyskanych środków. Ta metoda pozwala na ostateczne uregulowanie zobowiązań i uniknięcie długotrwałych skutków prawnych, które mogą utrudniać zarówno życie osobiste, jak i zawodowe obu stron.

Podsumowanie

Decyzja o rozdzielności majątkowej ma istotne implikacje dla zdolności kredytowej małżonków oraz dla ich zobowiązań w przypadku rozwodu. Pomimo że banki traktują małżonków z rozdzielnością majątkową podobnie do innych kredytobiorców, to w przypadku rozwodu wspólna odpowiedzialność za spłatę zobowiązań pozostaje. Warto, aby osoby rozważające rozdzielność majątkową konsultowały się z doradcą finansowym, aby w pełni zrozumieć konsekwencje takiej decyzji w kontekście zobowiązań kredytowych.

Pamiętaj! Rozdzielność majątkowa wpływa na ocenę zdolności kredytowej i odpowiedzialność za długi po rozwodzie, jednak nie izoluje małżonków od wspólnych zobowiązań kredytowych zaciągniętych przed jej ustanowieniem.

Beata Banasiak
Konsultant kredytowy

Brak odpowiedzi

Write a response