Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny

Coraz częściej małżonkowie decydują się na rozdzielność majątkową. Intercyza może być zawarta, najczęściej w formie aktu notarialnego, przed lub w trakcie trwania małżeństwa. Po podpisaniu aktu każdy z małżonków samodzielnie rozporządza i pomnaża swój majątek bez konieczności informowania współmałżonka o stanie majątku czy ewentualnych zobowiązaniach. W rozdzielności bowiem nie ma mowy o majątku wspólnym – występują dwa odrębne majątki. Oczywiście nie blokuje to możliwości zaciągania wspólnych zobowiązań – tu bowiem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności ułamkowej. Dlatego banki (sprawdź banki działające w Polsce) nie utrudniają zaciągania zobowiązań kredytowych na zakup nieruchomości. To, jakie wymagania stawić będzie bank zależy od wielu czynników, m. in. od tego, czy zobowiązanie zaciągane będzie solidarnie, jak podobne są dochody obojga kredytobiorców ale i od wewnętrznych uregulowań banku dotyczących podziału kredytu i zakupionej nieruchomości na części ułamkowe itp.

Kiedy przydaje się rozdzielność majątkowa?

Jeżeli małżonkowie osiągają podobne dochody i wnieśli do wspólnego dorobku majątek o porównywalnej wartości intercyza ma największy sens. Zazwyczaj nie oznacza ona braku zaufania do partnera, a z finansowej roztropności i troski o finansowe bezpieczeństwo. Zwykle, gdy jedna strona prowadzi np. firmę, ewentualne bankructwo może zaszkodzić całej rodzinie i doprowadzić do straty całego majątku. W przypadku intercyzy część stanowiąca własność drugiej strony umowy małżeńskiej pozostaje bezpieczna. W patologicznych sytuacjach, np. gdy jeden z małżonków bezmyślnie się zadłuża lub posiada złą historie kredytową, drugi z małżonków może wnosić o rozdzielność dla zabezpieczania pozostałego majątku wspólnego. W przypadku intercyzy możliwe jest orzeczenie o rozdzielności z okresem wstecznym jedynie przez sąd.

Kredyt hipoteczny przy rozdzielności majątkowej

Przy decyzji obojga małżonków o zaciągnięciu kredytu na zakup nieruchomości banki najczęściej stosują te same procedury, co w przypadku innych kredytobiorców. Potrzebne będzie jedynie doprecyzowanie struktury takiego zobowiązania, ustanowienie podziału kredytu czy nieruchomości (w częściach ułamkowych). Jeśli kredyt zaciąga jeden z małżonków traktowany jest jak każdy klient prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe, liczony jest dochód dyspozycyjny, badana historia kredytowa itd. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda drugiego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania o znacznej wysokości, gdyż definicja intercyzy określa jasno, że małżonkowie dysponują i rozporządzają swoim majątkiem samodzielnie. Kredyt dotyczy tylko jednej osoby, a w skład jej majątku wejdzie nabyta nieruchomość.

Jak widać zaciągnięcie kredytu lub pożyczki (sprawdź najnowsze oferty kredytów hipotecznych na informacjakredytowa.com) po podpisaniu przez małżonków rozdzielności małżeńskiej nie jest problemem i sytuacje takie zdarzają się często. Banki sukcesywnie dostosowują swoje oferty także dla takich klientów.

Beata Banasiak
Ekspert finansowy

No Responses

Write a response